Katalog informacij javnega značaja

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
Organigram in podatki o organizaciji zavoda  
Kratek opis delovnega področja zavoda Osnovna glasbena ter plesna vzgoja in izobraževanje
Zavod - lokacija Glasbena šola Kranj, Poštna ulica 3, 4000 Kranj; tel. 04/2364 750
Organigram zavoda Organigram 
Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Petra Mohorčič, ravnateljica, tel. 04/2364 752
Informacije o obdelavi osebnih podatkov za posameznike
Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
Izjava o dostopnosti
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz. evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi Odločba o vpisu v razvid Glasbene šole Kranj
Odlok o ustanovitvi Glasbene šole Kranj
Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo
Navodila za oddajo naročil minorne vrednosti in javnih naročil male vrednosti v Glasbeni šoli Kranj
Poslovnik knjižnice
Poslovnik o delu sveta zavoda
Poslovnik o delu sveta staršev
Požarni red
Pravilnik o pripombah, pritožbah in pohvalah uporabnikov storitev GŠ Kranj
Pravilnik o postopkih in ukrepih za varnost osebnih podatkov
Pravilnik za vzpostavitev notranje poti za prijavo kršitev
Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Pravilnik o popisu
Pravilnik o računovodstvu
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v svet šole
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Sklep o uporabi pečatov in njihovem uničenju
Izjava o varnosti z oceno tveganja s prilogami
Pravila Glasbene šole Kranj
Državni predpisi Povezave na državni register predpisov, ki veljajo za področje delovanja zavoda:
- Ministrstvo za šolstvo in šport: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/
- Uradni list RS: https://www.uradni-list.si/
- Državni zbor: https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/

Zakon o zavodih
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
Zakon o šolski inšpekciji
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za javni sektor
Kolektivna pogodba za dejavnost VIZ
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
Zakon o javnih financah
Zakon o računovodstvu
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive
Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede
Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju VIZ
Zakon o javnih naročilih
Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
Zakon o varstvu osebnih podatkov
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Zakon o splošnem upravnem postopku
Zakon o glasbenih šolah
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v GŠ
Pravilnik o šolski dokumentaciji v GŠ
Pravilnik o šolskem koledarju za GŠ
Pravilnik o publikaciji v GŠ
Pravilnik o izvajanju pouka v GŠ
Pravilnik o normativih in standardih v GŠ
Pravilnik o smeri strokovne izobrazbe, ki jo morajo iemti učitelji, korepetitorji in knjižničarji v GŠ
Pravilnik o šolskem redu v GŠ
Pravilniki in uredbe za glasbeno šolstvo
Predpisi EU Povezava na evropski register predpisov:
EU portal: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

Evropska zakonodaja
Direktiva 2003/98/ES
Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov predlog predpisov www.mss.gov.si
Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt zavoda za posamezno šolsko leto
Finančni načrt zavoda
Poročilo zavoda o doseženih ciljih in rezultatih za preteklo šolsko leto
Letno poročilo za koledarsko leto
Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Postopek imenovanja ravnatelja zavoda
Prijavno-sprejemni postopek za vpis v glasbeno šolo
Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet
Izvedba pridobitve soglasij za napredovanje strokovnih delavcev v nazive
Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja
Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Interni seznam katalogov zbirk osebnih podatkov Katalog evidence o zaposlenih delavcih
Katalog evidence o stroških dela
Katalog zbirke podatkov o učencih, vpisanih v glasbeno šolo in starših oz. skrbnikih, če gre za mladoletne učence
Katalog zbirke podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih in drugih listinah
Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk       /
Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Šolski koledar za tekoče šolsko leto
Obvestilo o šolskih pristojbinah za šolsko leto
Navodila o opravljanju izpitov učencev, ki niso vpisani v GŠ
Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja V skladu s sklepom sveta zavoda uporabljamo Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja Mestne občine Kranj