Vzgojno-izobraževalni program

V Glasbeni šoli Kranj izvajamo 5 vzgojno-izobraževalnih programov, v katere se lahko vključijo predšolski otroci, učenci osnovnih šol, dijaki, vajenci, študentje in odrasli.    


Program predšolske glasbene vzgoje
Je namenjen 5-letnim otrokom in traja 1 leto. Pouk poteka enkrat tedensko po 45 minut. Pomen predšolske glasbene vzgoje je v tem, da petletnemu otroku omogoča intenzivnejši in bolj sistematičen pristop do različnih glasbenih dejavnosti, skozi katere razvija glasbene sposobnosti in oblikuje odnos do glasbe in umetnosti nasploh. Razvrščanje otrok v ta program poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti.

Program glasbene pripravnice
Je namenjen 6-letnim otrokom in traja 1 leto. Pouk poteka enkrat tedensko po 60 minut. Pomen glasbene pripravnice se kaže v razvijanju elementarnih glasbenih posluhov (ritmičnega in melodičnega) ter sposobnosti doživljajskega in pozornega poslušanja glasbenih vsebin. Z vključevanjem v različne oblike individualnega in skupinskega muziciranja pridobivajo dragocene izkušnje in znanja, ki olajšajo odločitev za izbiro instrumenta. Razvrščanje otrok v ta program poteka brez predhodnega preizkusa glasbenih sposobnosti, prav tako ni pogoj za vpis predhodno obiskovanje programa predšolske glasbene vzgoje. Učenci se po zaključku programa glasbena pripravnica vključijo v program glasba na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa.

Program glasba
Pogoj za vključitev v program glasba je uspešno opravljen preizkus glasbenih sposobnosti, ki vključuje izvedbo pesmi po lastni izbiri, posnemanje ritmičnih in melodičnih motivov in razvitost glasbenega spomina ter fizičnih dispozicij in zdravstvenega stanja. V tem programu se učenci vključijo k instrumentalnemu pouku, izbira instrumenta pa mora biti skrbno pretehtana. Pri odločitvi zanj je pomembna tako otrokova želja kot dejstvo, da je zaradi posebnosti in razlik med posameznimi instrumenti potrebno izpolnjevati posebne vpisne pogoje.

Pomen tega programa je v odkrivanju in razvijanju glasbene nadarjenosti ter v doseganju ustreznega znanja in pridobivanja izkušenj za vključevanje v ljubiteljske instrumentalne ansamble, orkestre in pevske zbore.

V programu glasba se učenci izobražujejo na nižji in višji stopnji. Nižja stopnja se (če tako določa glasbeni program) deli na dve vzgojno-izobraževalni obdobji. Prvo traja 2 leti, drugo pa 4. Izobraževanje na višji stopnji traja 2 leti. Obvezna predmeta na obeh stopnjah sta instrument in nauk o glasbi oziroma solfeggio, na višji pa komorna igra in orkester. Poučujemo naslednje inštrumente: klavir, harmonika (klavirska in diatonična), orgle, solopetje, kitara, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, kljunasta flavta, prečna flavta, oboa, klarinet, saksofon, trobenta, rog, pozavna, bariton, tuba in tolkala.

Program plesne pripravnice
Je namenjen 6-letnim otrokom in traja 3 leta. Starejši novinci se vpišejo v razred vrstnikov.Pouk poteka dvakrat tedensko po 45 minut.

Pomen plesne pripravnice je v odkrivanju in razvijanju plesne nadarjenosti, sooblikovanju osebnosti in načrtnem izboljševanju plesne izobraženosti, omogačanju osebnega razvoja v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja, vzgajanju za obče kulturne in civilizacijske vrednote, vzgajanju za medsebojno strpnost, spoštovanju drugačnosti in sodelovanju z drugimi. Pomen prvega in drugega leta plesne pripravnice je v spoznavanju telesa, prostora okoli sebe in skozi igro odnosa do okolja, posameznikov ali skupin. V tretjem letu učenci že zavestno izvajajo gibe in dejavnosti, ki njihovo telo usposabljajo za nadaljnje izobraževanje. Večji poudarek je na ustvarjanju. Razvrščanje otrok v program plesne pripravnice poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti plesnih sposobnosti. Učenci, stari 9 let, se lahko po zaključku programa plesne pripravnice vključijo v program balet na podlagi uspešno opravljenega sprejemnega preizkusa.

Program ples
Pogoj za vključitev v prvi razred baleta (9 let) je uspešno opravljen sprejemni preizkus, ki vključuje predvsem razvitost fizičnih dispozicij kot so npr.: odprtost kolčnega sklepa, gibljivost stopala, gibljivost hrbtenice, muzikalnost itd.

Pomen tega programa je v prebujanju interesa in ljubezni do baleta, obvladovanju telesa, spoznavanju in utrjevanju tehnike, obvladovanju prostora, oblikovanju izrazne moči, ustvarjanju, prepoznavanju plesnih in glasbenih sestavin, spoznavanju plesnega izrazoslovja. Učenci razvijajo sposobnost koncentracije, razvijajo koordinacijo pri gibanju, gibalne sposobnosti telesa, razvijajo občutek lastne vrednosti, razvijajo smisel za plesno kulturo in sposobnost vrednotenja baleta in drugih zvrsti plesa, spoznajo možnosti in zahteve nadaljnjega baletnega izobraževanja itd.

Pouk traja 6 let. V 1. in 2. razredu baleta poteka pouk dvakrat tedensko po 60 minut. Od 3. do 6. razreda pa dvakrat tedensko po 90 minut (osnovni program). Po uspešno opravljenem 4. razredu imajo učenci končano nižjo stopnjo osnovnega baletnega izobraževanja, po 6. razredu pa višjo stopnjo. Obvezni predmet na višji stopnji je nauk o glasbi (2 razreda). Pogoj za napredovanje v višji razred je uspešno opravljen letni izpit predhodnega razreda.

Nauk o glasbi

Je predmet, ki z različnimi glasbenimi dejavnostmi spodbuja razvoj glasbenega posluha, glasbenih sposobnosti, spretnosti in znanj. Učence uvaja v razumevanje glasbenega zapisa v smeri lastnega izvajanja in ustvarjanja. Vsebine sledijo zakonitostim otrokovega kronološkega in glasbenega razvoja v starosti od 7 do 13 let. Pouk poteka v skupini, zato vključuje vse elemente socializacije, z glasbenega vidika pa terja prilagajanje lastne muzikalnosti skupinskemu delu.


Nauk o glasbi se izvaja po šest ali štiriletnem programu, učenci pa so v posamezni program razvrščeni glede na starost ob vpisu na instrument ali petje.

Šestletni program (program A) je namenjen učencem, ki se na instrument vpišejo pri starosti 7 do 9 let.

Štiriletni program (program B) je namenjen učencem, ki se na instrument vpišejo pri starosti 10 in več let. Vsebine so enake kot v šestletnem programu, le v prvih dveh letih povzemajo učni načrt štirih let bolj zgoščeno.

Komorna igra in orkester
Predstavljata pomembno dopolnilo in nadgradnjo učenja solističnih instrumentov ter imata izrazito povezovalno vlogo med njimi. Učenci se ob skupinski igri učijo prilagajanja lastne izvajalske prakse in muzikalnosti soigralcem, ob tem pa razvijajo čut za vzajemno delo, delovno disciplino ter odgovornost.

Učenci godal se v višjih razredih nižje stopnje ter na višji stopnji povezujejo v godalni orkester, učenci pihal, trobil in tolkal v pihalni orkester.

V šolskih orkestrih so dobrodošli tudi učenci, ki so šolanje že zaključili.

 

NADSTANDARDNI PROGRAMI V GLASBENI ŠOLI KRANJ

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole v 9. členu določa:
Šola lahko sistemizira tudi druga delovna mesta za opravljanje nalog, ki presegajo elemente za sistemizacijo delovnih mest, določenih v tem pravilniku, ali pa sistemizira določeno delovno mesto v večjem obsegu, kot je določeno z normativi in standardi v II. poglavju tega pravilnika.
V primeru iz prejšnjega odstavka si šola potrebna sredstva za opravljanje teh nalog zagotovi iz: proračuna lokalne skupnosti,  sredstev, pridobljenih z opravljanjem nadstandardnih storitev v skladu s sklepom sveta zavoda ali drugih virov.


Ena izmed nalog Sveta šole, ki jih določa Odlok o ustanovitvi GŠ Kranj, je tudi odločanje o uvedbi nadstandardnih in drugih programov šole. 
Z nadstandardnimi programi želimo omogočiti stik z glasbeno – plesnim izobraževanjem tistim, ki jih ne moremo vključiti v redne programe glasbene šole. 
Zaradi izkazanih potreb po oblikovanju dodatnih programov Svetu GŠ Kranj zato predlagam uvedbo naslednjih nadstandardnih programov, ki se bodo financirala iz lastnih sredstev:

Glasbene ustvarjalnice – namenjen (6), 7 in 8 let starim otrokom, ki jih na sprejemnih preizkusih zaradi omejenega števila mest zavrnemo in imajo željo vključitve v skupinski program, kjer lahko razvijajo svoje ritmično-glasbene sposobnosti. V skupino je vključenih 8 – 12 učencev, v primeru večjega zanimanja do največ 15. Pouk poteka 1x tedensko, 60 minut, med septembrom in majem, v trajanju minimalno 30 terminov. Cena programa je 216 €, ki se ga plača v 9 obrokih od septembra do maja po 24 €.

Komorno muziciranje – namenjeno vsem učencem, ki zaključijo najmanj nižjo stopnjo glasbenega šolanja na inštrumentih. Komorne skupine so oblikujejo od dua naprej. Pouk poteka 1x tedensko po 45 minut (duo, trio), oz. 1 x 60 minut (kvartet in večje zasedbe). Pouk poteka med septembrom in majem v trajanju minimalno 30 terminov. Cena programa je odvisna od števila učencev v skupini: 324 € letno za posameznika v duetu ali triu, ter 216 € letno na posameznika v kvartetu oz. večjih zasedbah. Plača se v 9 obrokih od septembra do maja po 36 oz. 24 €.

Balet plus – skupina namenjena vsem učencem, ki zaključijo šolanje z opravljenimi 6 razredi baleta oz. sodobnega plesa in želijo nadaljevati s poglabljanjem znanja in ustvarjanjem na baletnem področju. V skupino je vključenih 7 – 10 učencev, v primeru večjega zanimanja do največ 12. Pouk poteka 2 x tedensko po 60 minut med septembrom in majem v trajanju minimalno 60 terminov. Cena programa je 432 € letno za posameznika. Plača se v 9 obrokih od septembra do maja po 48 €.

Baletni vrtec – namenjen 4 in 5, (6) let  starim otrokom, ki še ne sodijo v redni program plesne pripravnice. V skupini otroci lahko razvijajo svoje ritmično-gibalne sposobnosti in lahko služi kot predpriprava na vpis v kasnejše redne programe. V skupino je vključenih 7 – 10 učencev, v primeru večjega zanimanja do največ 12. Pouk poteka 1x tedensko, 45 minut, med septembrom in majem, v trajanju minimalno 30 terminov. Cena programa je 162 €, ki se ga plača v 9 obrokih od septembra do junija po 18 €.

Vsi udeleženci nadstandardnega programa ob prijavi za šolsko leto (praviloma v mesecu juniju) plačajo tudi vpisnino v višini 20 €. 

S programi Glasbene ustvarjalnice, Komorno muziciranje, Balet plus predlagam pričetek v šolskem letu 2021/22, Baletni vrtec pa bi predvidoma uvedli v šolskem letu 2022/23, ko bomo imeli tudi že dodatne prostore in bo lažje prilagoditi urnik mlajšim učencem, ki potrebujejo spremstvo staršev.

Učenci, ki obiskujejo nadstandardni program ne morejo imeti znižanega prispevka staršev iz razloga obiskovanja šole za tri ali več otrok iz iste družine, kot to določa sklep sveta šole, ki je bil sprejet na 7. seji dne 30. 9. 2009.